Personuppgiftspolicy

Techvizor (org. nr. 19960308–5532) levererar installations- och supporttjänster till konsumenter, företag och organisationer. Vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på info@techvizor.se

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig
En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Denna policy beskriver bl.a. den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad. Techvizor är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker enligt denna personuppgiftspolicy.

Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling
Vår personuppgiftsbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med bokning och genomförande av våra tjänster. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling, ändamål och rättslig grund för denna samt varaktigheten av behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlar vi
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Kundnöjdhetsuppgifter
Uppdragsbeskrivning

Ändamål med behandling
Techvizor behandlar inom ramen för sin verksamhet personuppgifter. Detta sker då för följande ändamål:
1. För att boka en tekniker och Techvizor skall kunna utföra uppdraget.
2. För att kunna debitera för uppdraget.
3. För att hantera eventuella reklamationer.
4. För kvalitetsuppföljning och förbättring av verksamhet.
5. För att marknadsföra våra tjänster och liknande tjänster under och efter att vi avslutat vår kundrelation.
6. För att skapa förutsättningar för nya kontakter och nya affärsmöjligheter.
7. Hantering av RUT-ansökningar och efterkontroll.
8. För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund för behandling
För personuppgiftsbehandlingar som sker utifrån beskrivna ändamål sker detta med följande rättsliga grunder:
För punkterna 1-3 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att Techvizor ska kunna fullgöra de avtal som finns mellan parterna.
För punkterna 4-5 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Techvizors intresse att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan är större än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
För punkten 6 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter ett medgivande där den registrerade aktivt och entydigt lämnat sitt samtycke till Techvizor att behandla personuppgift.
För punkten 7-8 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Techvizor i sin roll som personuppgiftsansvarig skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Hur Techvizor får tillgång till dina personuppgifter
Techvizor försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan behandling av personuppgifter påbörjas. Du samtycker till behandling genom beställning av våra tjänster, enligt Techvizor Köpvillkor. Information om dig som användare fångas upp och lagras med hjälp av cookies. En Cookie är en liten fil som lagras i din maskin. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
När du anmäler ditt intresse eller beställer våra tjänster.
När du svarar på enkäter och undersökningar eller anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.

När du besöker Techvizor på nätet registrerar vi olika typer av information om dig som användare.
Din position genom IP-adress, positionsdata eller liknande.
Vilka sidor du besöker, hur ofta, och/eller vilka produkter du beställer på Techvizor.
Teknisk information om din webbläsare och ditt operativsystem.
Uppgifter som vi får från offentliga register.
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Hur vi använder data vi samlar in
Data om din webbhistorik används för flera olika ändamål: Taktiska och analytiska ändamål – för att kunna lära av din och andra användares beteenden använder vi data för att förbättra webbsidans funktionalitet, användarupplevelse och innehåll.

Marknadsföring
För att Techvizor kan ge dig relevanta och anpassade marknadsföringserbjudanden använder vi data till att rikta mer relevant innehåll till dig. Personuppgiftslagen och marknadsföringslagen reglerar närmare användandet av kundinformation för detta ändamål. Vid hjälp av cookies utfärdat av tredje part (Facebook, Snapchat, Adform och Google osv.), kan du få marknadsföringsbudskap från oss, baserat på innehåll och sidor du besökt hos oss, så kallad re-marketing. Dessa cookies innehåller endast aggregerad information och ingen information som kan identifiera dig som användare.

Hur du kontrollerar användandet av din information från din webbläsare
Genom inställningar i din webbläsare kan du kontrollera huruvida du vill acceptera cookies. I det fall du önskar att din webbläsare inte ska dela med sig av information om ditt användande kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Vi gör dig uppmärksam på att detta kan göra det problematiskt för dig att besöka vissa webbplatser inkluderat våra webbsidor. I det fall du önskar behålla fördelarna med att acceptera cookies från webbsidor, men önskar att reservera dig från hur denna information blir använd till marknadsföring, kan du kontrollera detta med hjälp av annonsinställningar hos Google eller genom att registrera webbsidan på Network Advertising Initiative.

Dina rättigheter som registrerad
Av GDPR följer att du som registrerad har rättigheter som du kan göra gällande i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Som kund och användare av Techvizor tjänster har du följande rättigheter:  Att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter eller att ställa frågor till oss: Att när som helst begära att få en kopia av den information som vi har lagrad: Att vid eventuella fel har du rätt att begära ändring av dina uppgifter. För att hävda din rätt kan du kontakta Techvizor på info@techvizor.se eller via övriga tillgängliga kontaktvägar som återfinns på vår hemsida. Sådan begäran ska framställas skriftligen och vara undertecknad. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär ett utdrag.

Mottagare av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall Techvizor lämnar ut personuppgifter till leverantörer så hanterar och analyserar dessa personuppgifter på uppdrag av Techvizor och är bundna av avtal som reglerar att de följer kraven enligt GDPR samt Techvizors rutiner gällande hantering och lagring av personuppgifter. Detta kan bland annat avse tjänsteleverans, fakturahantering och Skatteverkets hantering av RUT-avdrag.

Överföringar till tredjeland
Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

Lagringstider
Personuppgifter som samlas in i samband med bokning av tjänst lagras inte längre än vad som krävs för att uppfylla garanti på utförd tjänst. För konsument gäller konsumentköplagen (3 år) eller för att leva upp till krav från Skatteverket (5 år). Uppgifter för marknadsföring sparas som längst 12 månader efter avslutat uppdrag.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är en liten textfil med information som lagras i din dator. På Techvizor användes olika typer av cookies när du besöker sajten. Cookien identifierar den webbläsare du använder på din dator för att du ska kunna logga in på techbuddy.se och använda alla tjänster fullt ut. Cookies innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du kan radera eventuella cookies som finns på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies kan vissa tjänster och sidor på techbuddy.se helt sluta att fungera.

Klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se) gällande vår hantering av personuppgifter.